Twój voucher:
Termin ważności: 2014-03-23
Kontynuuj rezerwację

Masz pytania?
Zadzwoń: 514 300 517

PODNIEBNE PRZYGODY >

STATKI POWIETRZNE >

Regulamin

REGULAMIN SERWISU PODNIEBNAPRZYGODA.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem kupna i skorzystania z atrakcji dostępnych w ofercie Serwisu PodniebnaPrzygoda.pl jest, akceptacja i przestrzeganie poniższego regulaminu.
 2. Kupujący i Korzystający zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych i kontaktowych Serwisowi. Odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z podania nieprawdziwych danych ponosi Kupujący lub/i Korzystający.
 3. Serwis prowadzony jest przez firmę Podniebna Sp. z o.o. - ul. Zachariasza 2/4 m18, 03-761 WARSZAWA, NIP:132898079, REGON: 362992573, KRS: 0000585768.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09-11-2015.

 

 

§ 2 Definicje pojęć.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Serwis – serwis PodniebnaPrzygoda.pl
 2. Usługa / Atrakcja – atrakcja dostępna w Serwisie. Pojęcia „usługa” i „atrakcja” występują w niniejszym regulaminie przemiennie zachowując równoważne znaczenie.
 3. Program Atrakcji – szczegółowy opis atrakcji definiujący wszelkie jej elementy i czasy ich trwania.
 4. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która kupuje voucher w Serwisie.
 5. Korzystający – osoba fizyczna, korzystająca z usługi.
 6. Lokalizacja – miejsce rozpoczęcia i zakończenia odbywania się atrakcji.
 7. Partner Serwisu – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi na rzecz Korzystającego. 
 8. Voucher / e-Voucher – dokument zawierając 8-mio znakowy numer vouchera, numer 5-cio cyfrowy PIN oraz termin ważności, który upoważnia do skorzystania z odpowiedniej atrakcji  w zarezerwowanym terminie.
 9. Sezon Atrakcji – miesiące w roku, w których możliwa jest realizacja danej atrakcji.
 10. Siły wyższe - obejmują wszelkie nieprzewidywalne okoliczności zewnętrzne, będące poza kontrolą Serwisu lub Partnerów Serwisu, które całkowicie lub częściowo uniemożliwiają im wywiązanie się ze swych zobowiązań, w szczególności takie jak pogoda, awarie samolotów, inne awarie, pożary, powodzie, strajki.

 

§ 3 Dokonanie zakupu oraz płatności.

 1. Serwis pośredniczy w sprzedaży usług realizowanych przez Partnerów serwisu. 
 2. Kupujący może zamówić voucher na stronie internetowej Serwisu www.PodniebnaPrzygoda.pl.
 3. Serwis akceptuje płatności: bezpośrednim przelewem bankowym na konto Serwisu, wszystkimi metodami płatności dostępnymi w systemie payu.pl.
 4. Dokonanie zamówienia i zapłaty za voucher / e-voucher oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
 5. Voucher / e-voucher jest wysyłany na adres wysyłki wskazany przez Kupującego, lub na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
 6. Wysyłka vouchera jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską w dni robocze po zaakceptowaniu płatności. W żadnym wypadku Serwis nie gwarantuje terminu dostarczenia przesyłki. Podane czasy dostawy mają charakter informacyjny.
 7. Wysyłka e-vouchera jest realizowana automatycznie natychmiast po zaakceptowaniu płatności 24/7.
 8. Kupujący może zrezygnować z zakupu w ciągu dziesięciu dni bez podania przyczyn i odzyskać  zapłaconą kwotę. Jeśli voucher był wysłany Pocztą Polską lub kurierem konieczne jest odesłanie vouchera do Serwisu.
 9. W przypadku rezygnacji z zakupu koszty wysyłki vouchera do Kupującego nie podlegają zwrotowi.
 10. W przypadku rezygnacji z zakupu kwota zwrotu pomniejszana jest o 3% wartości zamówienia jeśli płatność była dokonana w serwisie PayU.pl. Kwota zwrotu nie jest pomniejszana jeśli płatność była wykonana przelewem bezpośrednim na konto Serwisu.
 11. Rezygnacja z zakupu nie jest możliwa po dokonaniu wyboru terminu.
 12. Kupujący może dokonać wyboru terminu w chwili zakupu.
 13. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się na stronie internetowej Serwisu z programem wybieranej atrakcji oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi ewentualnych ograniczeń co do Korzystających z danej atrakcji.

 

§ 4 Dokonanie rezerwacji.

 1. Wyboru terminu atrakcji dokonać można w czasie zakupu lub po zakupie.
 2. Korzystający może dokonać wyboru terminu on-line na stronie internetowej Serwisu bądź kontaktując się z Partnerem serwisu w sposób opisany na Voucherze / e-Voucherze.
 3. Korzystający może wybrać dogodny dla siebie termin realizacji atrakcji z pośród terminów dostępnych w danej lokalizacji.
 4. Korzystający nie może samodzielnie dokonywać zmian terminów rezerwacji on-line.
 5. Zmiana wybranego terminu możliwa jest wyłącznie po indywidualnym rozpatrzeniu takiego wniosku przez Serwis lub przez Partnera Serwisu.
 6. Kupujący bądź Korzystający może w ciągu 30-tu dni od daty zakupu vouchera zmienić atrakcje, do której skorzystania upoważnia Voucher. W przypadku, gdy zmiana jest dokonywana na atrakcje tańszą, nie przysługuje zwrot różnicy w cenie.
 7. Voucher nie może być wymieniony na pieniądze.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia vouchera Kupujący lub Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Serwis. Wystawienie duplikatu vouchera związane jest z kosztem 50,00 PLN.

 

§ 5 Realizacja Atrakcji.

 1. Atrakcje są realizowane przez Partnerów Serwisu.
 2. Voucher upoważniający do skorzystania z atrakcji odbywających się cały rok zachowują swoja ważność przez 12 miesięcy od daty zakupu.
 3. Voucher upoważniający do skorzystania z atrakcji sezonowej zachowuje swoja ważność do ostatniego dnia miesiąca całego nadchodzącego sezonu, lub przez 12 miesięcy, jeśli został zakupiony w czasie trwania sezonu. Okres trwania sezonu jest zdefiniowany dla każdej atrakcji na stronie danej atrakcji.
 4. Voucher może być wykorzystany w terminie nie przekraczającym terminu ważności vouchera.
 5. Kupującemu i Korzystającemu nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty w przypadku nie wykorzystania vouchera w terminie ważności.
 6. Korzystający zobowiązany jest zapoznać się w lokalizacji z regulaminem korzystania z atrakcji, jeśli wymaga tego Partner Serwisu.
 7. Za bezpieczeństwo Korzystającego i bezpieczeństwo jego mienia podczas realizacji atrakcji odpowiada Partner Serwisu zgodnie z własnym regulaminem.
 8. Korzystający zobowiązany jest posiadać przy sobie podczas realizacji atrakcji ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 9. Korzystający zobowiązany jest przekazać Partnerowi Serwisu voucher, wydrukowany e-voucher, lub wydruk rezerwacji zawierający nr vouchera i nr PIN przed realizacją atrakcji.
 10. Korzystający jest zobowiązany stawić się w lokalizacji punktualnie zgodnie z zarezerwowanym terminem.
 11. W przypadku niestawienia się Korzystającego w wybranej lokalizacji w zarezerwowanym terminie, lub spóźnienia się więcej niż 15 minut, jego voucher może stracić ważność.
 12. Partner ma prawo odmówić Korzystającemu wykonania usługi, jeśli Korzystający nie spełnia wszystkich wymogów wymienionych w opisie atrakcji, lub innych oczywistych wymogów umożliwiających bezpieczna realizacje usługi, których niespełnienie wynika z winy Korzystającego, w szczególności, kiedy Korzystający znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach voucher traci ważność.
 13. Zarezerwowany termin atrakcji może być odwołany przez Partnera Serwisu lub przez Serwis z przyczyn pogodowych lub innych sił wyższych. W takim przypadku Korzystającemu zostanie zaproponowany inny dostępny termin.
 14. Serwis zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji atrakcji bez podania przyczyn. W takim przypadku zostanie zaproponowana Korzystającemu inna atrakcja lub całkowity zwrot zapłaconej kwoty Korzystającemu lub Kupującemu, bez żadnych dodatkowych form rekompensaty za niezrealizowanie atrakcji.
 15. Rezerwacji terminu realizacji atrakcji należy dokonać minimum 30 dni przed końcem ważności vouchera / e-vouchera w celu zrealizowania atrakcji przed upływem jego ważności. Zgłoszenie się później może oznaczać brak wolnych terminów do końca ważności vouchera.

 

§ 6 Dane osobowe.

 1. Dane osobowe Kupującego i Korzystającego są przetwarzane przez Serwis wyłącznie w celu obsługi rezerwacji i realizacji atrakcji.
 2. Wykorzystanie danych osobowych Kupującego i Korzystającego w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Kupującego i Korzystającego.
 3. Kupujący i Korzystający ma prawo wglądu do swoich danych zgromadzonych w Serwisie, oraz ich poprawienia, bądź usunięcia.
 4. Serwis przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa, tj. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity).

 

§ 7 Postanowienia końcowe.

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji atrakcji Korzystający zobowiązany jest zgłosić Serwisowi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji atrakcji lub od momentu kiedy miała być zrealizowana.
 2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeżeli w posiadanie vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji atrakcje traktuje się jako wykorzystaną przez Korzystającego.
 3. Sprzęt widoczny na materiałach reklamowych atrakcji używany do realizacji atrakcji może odbiegać od stanu rzeczywistego. W szczególności różnic się może kolor i/lub egzemplarz wykorzystywanego sprzętu.
 4. W przypadku wystąpienia sporów związanych z realizacją atrakcji Serwis dopuszcza możliwość polubownego załatwienia sprawy na korzyść Korzystającego. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Serwisu.